هاست وردپرس آلمان

100 مگابایت هاست وردپرس آلمان

### تحویل آنی ###
100 مگابایت فضا
پهنای باند = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت ftp = نامحدود
### تحویل آنی ###

200 مگابایت هاست وردپرس آلمان

### تحویل آنی ###
200 مگابایت فضا
پهنای باند = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت ftp = نامحدود
### تحویل آنی ###

400 مگابایت هاست وردپرس آلمان

### تحویل آنی ###
400 مگابایت فضا
پهنای باند = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت ftp = نامحدود
### تحویل آنی ###

500 مگابایت هاست وردپرس آلمان

### تحویل آنی ###
500 مگابایت فضا
پهنای باند = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت ftp = نامحدود
### تحویل آنی ###

1000 مگابایت هاست وردپرس آلمان

### تحویل آنی ###
1000 مگابایت فضا
پهنای باند = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت ftp = نامحدود
### تحویل آنی ###

2000 مگابایت هاست وردپرس آلمان

### تحویل آنی ###
2000 مگابایت فضا
پهنای باند = نامحدود
تعداد دیتابیس = نامحدود
اکانت ایمیل = نامحدود
ساب دامین = نامحدود
اکانت ftp = نامحدود
### تحویل آنی ###